Ordboken

Nedan finner du förklaringar till en mängd orkidérelaterade ord.

Alba

Engelsk motsvarighet: albino
Planta vars blommor helt saknar färgpigment.

Artepitet

En arts specifika namn, alltså den andra delen av ett artnamn. Ex är bella artepitet i namnet Dracula bella. Artepitet anges alltid med liten begynnelsebokstav. Stor begynnelsebokstav på det andra namnet anger att det är en hybrid så som i fallet Cattleya Moonshine. Apitetet har ofta skapats från latinet eller grekiskan och beskriver då någon egenskap hos blomman (xanthina betyder ex gulaktig). Epitetet kan även ha skapats för att hedra en person (mendelii till minne av Mendel).

Art

Engelsk motsvarighet: species
En grupp plantor som genetiskt är mycket lika varandra och samtidigt distinkta från andra plantor.

Ax

Engelsk motsvarighet: spike
En ogrenad blomstängel.

Bakbulb

Engelsk motsvarighet: backbulb
En äldre pseudobulb eller grupp pseudobulber bakom det nu växande skottet. Bakbulber kallas den del av en delad planta som ej har en uppenbart aktiv tillväxtpunkt. Tänk dig en Cattleya med sex bulber efter varandra på rhizomet (rotstocken). Vi delar sedan rhizomet och kallar de tre främre bulberna A och de tre bakre bulberna B. A innehåller det senaste skottet och de två före det senaste medan del B innehåller bulberna som år fyra, fem och sex år gamla. Jag vill kalla del 2 för bakbulberna. På denna måste en vilande tillväxtpunkt väckas av plantan och sedan börja växa. Vanligen ger den nyväckta punkten ett ej fullt blomstort skott första året. Andra årets skott kan dock vara blomstort. Man kan även säga att alla bulber som ej är från den senaste säsongen är bakbulber. Även om bulben ej har blad kvar kan dels oskadda ögon dels näringsinnehållet i bulben gynna plantan som helhet. Ta därför ej bort bakbulber förren dess de torkat in helt.

Basisk

Engelsk motsvarighet: alcaline
Substrat med pH > 7.

Blomstor

Engelsk motsvarighet: mature size
Planta som är stor nog att kunna blomma inom ett år.

Blomstängel

Engelsk motsvarighet: inflorescence
Den blommande delen av en planta.

Bulb

Engelsk motsvarighet: pseudobulb
Se även pseudobulb nedan. En uppsvälld del av stammen på många orkidéer. Den används för att lagra vatten och näring ex. inför vilan.

Epifyt

Engelsk motsvarighet: epiphyte
En planta som naturligt växer på en annan planta, men inte drar någon näring från värden. Många av de orkidéer som idag odlas är epifyter. Bland dessa finns Phalaenopsis och många Dendrobium.

Familj

En enhet inom taxonomin, i vilken en eller flera släkten är samlade tack vare vissa gemensamma, karakteristiska, drag.

Flammad kniv

Du flammar en kniv genom att sakta föra eggen genom den blåvita delen av en cigarett-tändares låga. Det är helt enkelt en steriliceringsmetod.

Fotosyntes

Engelsk motsvarighet: photosynthesis
Processen en planta använder för att skapa kolhydrater och socker av vatten och koldioxid. Processen sker i klorofyllfyllda kamrar som utsätts för solljus. Syre skapas i processen. vatten + koldioxid + energi = kolhydrater + syre.

Fröförökning

Synonym: sådd
Orkidéfrön är mikroskopiskt små och innehåller ingen frövita. De måste därför träffa en värdorganism (i naturen vanligen en svamp) som de kan få näring av den första tiden. Vid artificiell frösådd sås sterilicerade frön i en steril näringslösning som vanligen är agar-baserad. Sådden sker i sterila kolvar. Fröplantorna lever i kolven i cirka ett år före de utplanteras. Omskolning från en kolv till en annan kan ske under det första levnadsåret.

Fröplanta

Engelsk motsvarighet: seedling
Unga plantor som kräver minst 24 månader för att bli blomstor.

Genetiskt modifierad organism

Synonym: GMO
Varelse vars DNA förändrats artificiellt. Jmf. kloning med meristem där DNAn ej förändras utan en ny individ bara växer fram ut enstaka celler av en annan individ. GMO-produkter måste enligt lag märkas som sådana.

Grex

Synonym: korsning
en synonym till Hybrid

Hybrid mellan släkten

Engelsk motsvarighet: intergeneric hybrid
En hybrid mellan två eller fler släkten.

Hybrid

Engelsk motsvarighet: hybrid; Synonym: korsning
En planta som är resultatet av korsandet av två arter. Många orkidéhybrider är resultatet av korsningar inom likväl som mellan släkten. En hybrid kan även framställas genom att korsa en hybrid och en art, eller två hybrider, för att få en tredje sådan. Det finns även naturliga hybrider. Mangjorda hybriders namn skrivs : 'Släkte Hybrid', t.ex. Pleione Hekla. Hybridnamnets första bokstav är alltså versal. Hybrider kan vara sterila.

Keiki

Engelsk motsvarighet: keiki; Synonym: bulbild
En ny planta som växer fram på en etablerad sådan, vanligtvis på en nod på blomstängeln, eller på en bulb. De är vanliga på Dendrobium, Phalaenopsis och Pleione. Keikis kan framkallas, på bekostnad av blomning, med sk. keikipasta, ett hormonpreparat. Ordet keiki kommer från Hawaiianskan, och betyder 'barn'...men betraktas som en obsenitet i vissa Phillipinesiska landsdelar.

Kloning

Processen genom vilken genetiskt identiska organismer framställs. Detta kan ske genom odling av celler från plantor eller andra organismer. I processen kan samtidigt genetisk modifiering ske (se Genetiskt modifierade organismer). Inom orkidévärlden är modifieringen mycket ovanligt, men odlingen av flera plantor från enstaka celler är vanligt (se Meristem).

Klon

Engelsk motsvarighet: mericlone; Synonym: meriklon
En grupp av plantor som asexuellt odlats fram från en enda 'moderplanta'. Detta kan ske antingen på naturlig väg, genom delning, eller genom meristemförökning. Plantan är genetiskt identisk med sin förälder.

Kompost

Engelsk motsvarighet: medium
När det kommer till orkidéer, är inte kompost en avfallshög, utan helt enkelt benämningen på det orkidéerna lever i. Alltså 'jorden'. Komposten kan bestå av nästan vad som helst, stenull, perlite, pimpsten, bark, trä, kork, vitmossa, björnmossa etc. Var orkidésort vill ha en egen kompostblandning, en som passar just den.

Kultivar

Engelsk motsvarighet: cultivar; Synonym: variaté
En individuell planta eller dess vegetativa avkomma.

Köl

Engelsk motsvarighet: callus; Synonym: kallus
Ett utstående, längs-med-gående, utskott på läppen. Oftast består det av tre till fem rader hår, eller 'bergskammar'. Den används av blomman till att guida den pollinerande insekten / fågeln rätt, och har därför oftast en avvikande färg. Vanligast är gult, men även vitt förekommer (bland annat inom släktet Pleione).

Litofyt

Engelsk motsvarighet: lithophyte
En växt som växer på ytan av en sten. Denna sten kan visserligen vara täckt av ett lager förna, men det är ändå på en sten växten lever.

Luftrot

Engelsk motsvarighet: aerial root
Alla rötter som växer ovan komposten. Har ingen speciell uppbyggnad utan har enbart råkat hamna ovan kompostytan.

Läpp

Engelsk motsvarighet: lip
En modifierad petal på orkidéblommor. Den har specialiserats för att hjälpa till i pollinationen.

Meristem

Engelsk motsvarighet: meristem
De odifferentierade celler från vilka nya celler formas. Dessa sitter i tillväxtpunkter såsom vilande tillväxtögon. Meristemen tas fram i steril miljö och genom odling i näringslösning (jmf fröförökning av orkidéer) kan en mängd genetiskt identiska plantor tas fram. Används ofta för att föröka prisvinnande orkidéer.

Monopodial

Engelsk motsvarighet: monopodial; Synonym: upprättväxande
Orkidé som växer vertikalt på en enda stam. Blommor och blad produceras längs stammens fulla längd. Ex. Vanda och Phalaenopsis är upprättväxande

Naturlig hybrid

Engelsk motsvarighet: natural hybrid; Synonym: naturhybrid
Korsning som uppkommit naturligt (det är alltså ej människan som skapat den). Dessa kan uppstå då två arter, som står varandra nära genetiskt, råkar uppkomma på samma plats. Vidare behövs att båda arterna blommar vid ungefär samma tidpunkt. Det är alltså relativt ovanligt med dessa naturliga hybrider. Naturliga hybriders namn skrivs : 'Släkte x naturlig-hybridnamn', t.ex. Pleione x confusa. Det karakteristiska är x'et, vilket betecknar att det är en hybrid, och att naturlig-hybridnamnets första bokstav är gemen.

Nod

Engelsk motsvarighet: node
En sammanväxt på en stam eller pseudobulb, varifrån blad, blommor eller skott växer. Exempelvis Phalaenopsis-stänglar har noder på vilka blommorna sitter.

Nomenklatur

Synonym: namngivning
Detta är den del av taxonomin som handlar om namngivning av plantor. Alla växtnamn ges utifrån bestämda regler som baseras på hur Linnée namngav. Orkidénamn består, i sin enklaste form, av två ord: Släkte art (ex. Cattleya labiata).

Näringsspray

Engelsk motsvarighet: foliar spray
Många spårelement och små mineraler tas bra upp av bladen direkt. Speciell näringslösning kan därför sprayas på bladen.

Nästan blomstor

Engelsk motsvarighet: near mature size
Planta som nästan är stor nog att blomma. Kräver oftast 12-24 månader för att blomma.

Oasis

Plastbaserat material som håller mycket vatten och därmed kan användas som funkthållare vid montering av orkidéer.

Petal

Engelsk motsvarighet: petal
De två främre av orkidéblommors kronblad. Dessa skapar, tillsammans med läppen, ett tretal.

Polyploid

Havandes fler kromosomer än vanligt. Resulterar ofta i ovanligt stor planta och/eller blomma.

Primärhybrid

När man korsar två rena arter får man en primärhybrid. Dessa är ofta mycket variabla. Hos orkidéer kan man sedan korsa vidare på dessa, men hos många andra grupper blir plantorna sterila.

Pseudobulb

Engelsk motsvarighet: pseudobulb
Se även bulb ovan. Alla 'bulber' på orkidéer är egentligen pseudo-bulber. En äkta bulb är ett gediget näringsmagasin medan en pseudobulb är en omvandlad stjälk eller liknande. Ett exempel på växt med äkta bulb är Gladiolus. Bulben har, tror jag, uppkommit från roten. Pseudobulber har exempelvis Cattleya. Pseudobulben har framkommit ur bladstjälken. En tredje typ av näringsmagasin är löken som alltid är fjällig, alltså byggd lager på lager.

Rhizom

Engelsk motsvarighet: rhizome
En rotbärande stjälk på sympodiala orkidéer vilken skjuter upp lövbärande skott.

Rupiculös

Engelsk motsvarighet: rupiculous
Sten- eller bergväxande. Ordet används bland annat för att beskriva en grupp Brasilianska Sophronitis (tidigare Laelia). Se även 'litofyt'.

Segel

Engelsk motsvarighet: dorsal sepal
Den rakt upprättstående sepalen.

Sepal

Engelsk motsvarighet: sepal
De tre bakre kronbladen på orkidéer. De två nedre är hos vissa släkten ( t.ex. Paphiopedilum ) ihopväxta.

Självpollination

Synonym: självbefruktning
Planta som överför sin egen pollen till sina fröämnen.

Skida

Engelsk motsvarighet: sheath
Ett förändrat blad som omsluter framväxande blad eller blommor.

Skott

Engelsk motsvarighet: lead
En (o)mogen växtdel på en sympodial orkidé som kommer att utvecklas till en blommande struktur.

Skärvor

Engelsk motsvarighet: crock
Små bitar mineral av något slag, eller bitar av lerkrukor som man placerar i botten av krukan för att skapa bra drenering.

Släkte

Engelsk motsvarighet: genus
En taxonomisk undergrupp av en familj, bestående av en eller flera arter med liknande särdrag.

Sporre

Nektargömma hos bland annat Dactylorhiza. Är anpassad för att pollineraren skall komma åt nektaren och samtidigt pollinera blomman.

Stödblad

Engelsk motsvarighet: bract; Synonym: brakté
Det lilla blad som skyddar knoppen och blomman. Det omsluter eller sitter bakom blomman.

Sur

Engelsk motsvarighet: acid
Substrat med pH < 7.

Sympodial

Engelsk motsvarighet: sympodial; Synonym: längsväxande
Orkidé som växer horisontellt och producerar bladbärande skott längs ett rhizom.

Synsepal

Engelsk motsvarighet: synsepal
Den nedåtriktade sepalen som sitter bakom läppen på orkidéer. Den består av två delvis sammanväxta sepaler.

Taxonomi

Engelsk motsvarighet: taxonomy
Taxonomi är den vetenskap som studerar arter och hur de hör ihop--hur de klassificeras. Som taxonom arbetar man med att beskriva växter och ge dem namn.

Tepal

Engelsk motsvarighet: tepal; Synonym: blomblad
Det kollektiva namnet på både sepaler och petaler.

Terrest

Engelsk motsvarighet: terrestrial
Markväxande. När en växt växer i förna eller liknande medium, alltså ej epifytiskt eller litofytiskt.

Velamen

Engelsk motsvarighet: velamen
Det tjocka svampliknande ytlagret på rötter av epifytiska orkidéer. Det hjälper plantan minska vattenavdustningen och ökar absorbtionsförmågan.

Venering

Den ådring på tepaler eller läpp som framkommer om blombladens centrala transportorgan har annan färgton än övriga plantan.

Virus

Engelsk motsvarighet: virus
En typ av smittande 'organism' som är mycket mindre än microorganismer. Flera former av virus drabbar vissa orkidéer.

Växtplats

Engelsk motsvarighet: habitat; Synonym: habitat
Den typ av geografiska lokal i vilken en planta vanligtvis växer.

Öga

Engelsk motsvarighet: eye
Knoppen på en sympodial orkidé, vilken så småningom kommer utvecklas till ett nytt skott. Också benämning på blomsteranlagen på ex. Phalaenopsisstänglar. De senare sitter som ringar runt blomstängeln.